Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Mesto laboratorije: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku

Šef Laboratorije: Prof. dr Dušan Mrđa>

Tehnički rukovodilac: Prof. dr Ištvan Bikit

Rukovodilac za kvalitet: dr Sofija Forkapić

Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 4

Telefon: +381 21 459 368

Fax: +381 21 459 367

E-mail: bikit@df.uns.ac.rs, mrdjad@df.uns.ac.rs, sofija@df.uns.ac.rs