Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Slika laboratorije
LIRA je akronim za Laboratoriju za Ispitivanje RAdioaktivnosti. LIRA je akreditovana Laboratorija koja se bavi ispitivanjem radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. Ova laboratorija je deo Katedre za nuklearnu fiziku, Departmana za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Članovi naše laboratorije se već dugi niz godina bave fundamentalnim istraživanjima u nuklearnoj fizici iz kojih je direktno proizašla primena nuklearnih tehnika za merenje izuzetno niskih nivoa prirodne radioaktivnosti. Strukturu laboratorije čine redovni profesori, vanredni profesori, docenti, istraživači-saradnici, istraživači-pripravnici i tehničko osoblje. Svoju kompetentnost dokazujemo usavršavanjima naših članova u zemlji i inostranstvu, učestvovanjima na međunarodnim konferencijama i seminarima, deo smo velikih međunarodnih kolaboracija, a imamo i značajan broj publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima iz oblasti primenjene nuklearne fizike ali i u oblasti fundamentalnih istraživanja. Pored toga, većina članova naše laboratorije aktivno je angažovana u nastavnom procesu i radu sa studentima.