Laboratorija za etaloniranje gama - spektrometara i aktivnosti radioaktivnih izvora gama emitera

    Laboratorija obavlja usluge sledećih etaloniranja po međunarodnim standardnim metodama:
  • Etaloniranje visoko-rezolucionih gama spektrometara (energetska kalibracija i kriva efikasnosti za tačkastu, cilindričnu i Marinelli geometriju);
  • Etaloniranje aktivnosti gama emitera (tačkaste, cilindrične i Marinelli geometrije).